KEPIMPINAN

Meningkatkan kemahiran dan nilai kepimpinan dalam kalangan belia.
KENEGARAAN

Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman mengenai Perlembagaan Persekutuan, Rukun Negara dan sistem pemerintahan negara.

PEMBENTUKAN WATAK DAN JATI DIRI

Membentuk perwatakan yang positif melalui pembinaan jati diri yang mantap.


KEUSAHAWANAN

Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman dari segi teori, prinsip dan praktikal berkaitan keusahawanan.


KESUKARELAWANAN

Memupuk semangat dan sikap suka membantu dalam perkara kebaikan.